Naaktfotografie, kunstfotografie glamourfotografie en erotische fotografie

Conditions

                                                         G.D.P.R. Privacyvoorwaarden

                                                         Tecqmenne Erwin Fotografie

 

Tecqmenne N.V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op  info@tecqmenne.be 

Verwerkingsdoeleinden

Tecqmenne N.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens en beelden van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. , heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Tecqmenne N.V. verbonden zijn of met enige andere partner van Tecqmenne N.V.

Tecqmenne N.V. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Beeldmateriaal zal bewaard worden gedurende de termijn die nodig is om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@tecqmenne.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Algemene verkoopsvoorwaarden NL

Tecqmenne Erwin Fotografie

 

1. Tegenstelbaarheid

Door het niet schriftelijk protesteren binnen de week van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Geen enkele strijdige clausule wordt door SOFAM aanvaard.

2. Reproductierechten

1. Het gebruik van de documenten en/of de rechten, voorwerp van onderhavige overeenkomst, is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die hierin gegeven is.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding behoudt de auteur de intellectuele eigendom op zijn werken.

Gezien afstand van een document geenszins overdracht inhoudt van auteursrechten en dit evenmin laat vermoeden, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of elke andere vorm van gebruik, enkel mogelijk mits onze a priori, schriftelijke toestemming.

De originelen dienen steeds terugbezorgd te worden aan de auteur.

2. Toelating tot reproductie ontstaat pas na betaling van de overeengekomen prijs die berekend zal worden op basis van het SOFAM-Tarief. De gebruiker aanvaardt de toepassing van dit tarief.

3. Deze overeenkomst is afgesloten intuitu personae. De rechten en/of documenten, voorwerp ervan, zijn nooit overdraagbaar aan derden, behoudens onze voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. De gebruiker is aansprakelijk voor elke schending van dat verbod.

4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé, elektronisch, digitaal of analoog) mag er een nieuw origineel of een kopie van welke aard ook van deze documenten gemaakt worden zonder onze voorafgaande, schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming.

5. De gebruiker moet de morele rechten van de auteur ten allen tijde respecteren en de integriteit van de weken respecteren, met name de kleuren trouw weergeven, de werken niet verminken of vervormen.

De naam van de auteur moet expliciet bij elke reproductie telkens weer vermeld worden als volgt : ©fotec.be - jaartal”

6. De gebruiker verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 10 dagen na het drukken, en ten laatste 7 dagen voor het verspreiden van de publicatie, een bewijsexemplaar te bezorgen.

7. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding op de voorzijde van deze overeenkomst zijn alle andere rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

 

3. Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar op 8 dagen, tenzij andersluidend beding op de voorzijde van de factuur. De vervaldag geldt als ingebrekestelling. Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege verhoogd met de wettelijke interest en met een forfaitaire verhoging ad 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 74,37 euro. Deze verhoging staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en gerechtskosten.

 

4. Sancties

De voorafgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de rechten en schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn :

gebruik zonder voorafgaande toestemming : forfaitaire schade-vergoeding van 200 % van het basisrecht volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro

gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende : forfaitaire schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro

gebruik met verkeerde naamtekening : forfaitaire schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 247,89 euro

wijziging van het werk zonder voorafgaande toestemming van de auteur of in geval van aantasting van de integriteit van het werk : forfaitaire schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 123,95 euro

De gebruiker zal eveneens een bijkomende vergoeding betalen gelijk aan de reële kost van opzoekingen, vaststellingen, proces-verbaal, verplaatsingen , aanschaffing van overtuigingsstukken door Sofam, als alle andere reële kosten uitgezet door Sofam omwille van zijn inbreuk, met een minimum van 123,95 euro

5. Territoriale bevoegdheid

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

 

Conditions generales de vente FR

Tecqmenne Erwin Photographie

1. Opposabilité

A défaut de protestation écrite endéans la semaine, l’utilisateur adhère expressément à ces conditions générales, à l’exclusion de toutes autres, et renonce expressément à se prévaloir des siennes. Toute clause contraire aux présentes ne sera pas acceptée par la SOFAM.

2. Droits de reproduction

1. L’utilisation des documents et/ou des droits faisant l’objet du présent accord est soumise aux dispositions des lois en matière de droits d’auteur et de droits voisins et est strictement limitée à la description qui en est faite sur le présent accord.

Sauf stipulation contraire expresse, l’auteur conserve la propriété intellectuelle de ses oeuvres.

La cession d’un document n’entraînant, ni ne présumant, pas la cession des droits d’auteur, toute reproduction, publication, exposition ou toute utilisation généralement quelconque des documents ne peut se faire qu’avec notre accord écrit et préalable. Les originaux doivent toujours être restitués à l’auteur.

2. L’autorisation de reproduction n’intervient qu’après paiement du prix convenu qui sera calculé sur base du Tarif SOFAM. L’utilisateur accepte l’application de ce tarif.

3. Cette convention est conclue intuitu personae. Les droits et/ou les documents, objet de la présente convention, ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers, sauf notre autorisation préalable, écrite et expresse. L’utilisateur restera responsable de toute violation de cette interdiction.

4. Il ne peut en aucun cas être fait un nouvel original ou une copie, de quelque nature ou par quel moyen que ce soit (reprographie, photocopie, microfilm, procédé vidéo, manipulation électronique, digitale ou analogique) des documents sauf notre autorisation écrite, expresse, préalable.

5. L’utilisateur est tenu de respecter toujours les droits moraux de l’auteur. Il doit respecter l’intégrité des œuvres, et notamment à en rendre fidèlement les couleurs, ne pas les tronquer ou les déformer.

La mention du nom de l’auteur doit être faite explicement pour chaque reproduction, et de la fa çon suivante : ©fotec.be – année

6. L’utilisateur s’engage formellement à nous fournir un exemplaire justificatif dans les 10 jours de l’impression et au plus tard 7 jours avant la diffusion de la publication.

7. Sauf stipulation contraire expresse au recto de cet accord, tous les autres droits (câble, exploitation audiovisuelle, copie privée, édition, etc.) sont réservés.

 

3. Paiement

Nos factures sont payables dans les 8 jours sauf stipulation contraire expresse au recto de la facture. Cette date d’échéance vaut à elle seule mise en demeure. Toute facture impayée est majorée de plein droit de l’intérêt légal ainsi que d’une augmentation forfaitaire de 15 % , avec un minimum de 74,37 euro. Cette augmentation est indépendante des dommages et intérêts pour violation des droits d’auteur et des frais de procédure.

 

4. Sanctions

Les dispositions précédentes ne peuvent porter préjudice aux droits et aux dommages et intérêts dus d’après le Tarif SOFAM :

utilisation sans autorisation préalable : une indemnisation forfaitaire de 200 % du droit de base calculé sur base du Tarif SOFAM, avec un minimum de 123,95 euro

- utilisation sans mention du nom de l’auteur et/ou de son mandataire : une indemnisation forfaitaire de 100 % du droit de base calculé sur base du Tarif SOFAM, avec un minimum de 123,95 euro

utilisation avec mention d’un autre nom que celui de l’auteur réel et/ou de son mandataire : une indemnisation forfaitaire de 300 % du droit de base calculé sur base du Tarif SOFAM, avec un minimum de 247,89 euro

modification de l’œuvre sans l’autorisation préalable de l’auteur ou en cas d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre : une indemnisation forfaitaire de 200 % du droit de base calculé sur base du Tarif SOFAM, avec un minimum de 123,95 euro.

L’utilisateur payera également une indemnistation supplémentaire égale aux frais réels des recherches, constats, proces-verbal, déplacements, achat de pièces à conviction de la Sofam, comme toute autre frais réel émis par la Sofam et en relation avec son infraction, avec un minimum de 123,95 euro.

 

5. Compétence territoriale

 

Tout litige relève de la compétence exclusive des Tribunaux de Termonde.